Bezpłatna opcja ubezpieczenia na życie w pakietach Strefy Przedsiębiorcy

Przedmiotem niniejszego rozważania jest omówienie konsekwencji podatkowych związanych z usługami wsparcia przedsiębiorców Strefa Przedsiębiorcy dotyczących dodatkowych świadczeń ubezpieczeniowych wynikających z umowy o świadczenie usług w ramach wybranego przez klienta pakietu Strefa Przedsiębiorcy. 

Usługi wsparcia przedsiębiorców Strefa Przedsiębiorcy oferowane są przedsiębiorcom jako alternatywa wobec zatrudniania wykwalifikowanych specjalistów, sposób na dostęp do wiedzy, informacji i doświadczenia potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwość skorzystania z usług w zakresie promocji i marketingu. Przedsiębiorca korzystający z usługi ma możliwość w zależności od wybranego przez siebie zestawu usług do zgłoszenia usługodawcy zapotrzebowania lub zapytania dotyczącego usług świadczonych w ramach umowy.

Wynagrodzenie usługodawcy jest ustalane w formie abonamentu miesięcznego lub rocznego. Klient korzystający z usług ma także możliwość bezpłatnego (w ramach ceny abonamentu) skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia na życie i dożycie z lokowaniem składki na stały gwarantowany procent zwrotu. Usługodawca jest przy tym ubezpieczającym (Strefa Przedsiębiorcy), a klient – ubezpieczonym. W przypadku skorzystania z tej możliwości w zależności od wybranego abonamentu, usługodawca przekazuje 1000 – 1050 zł z każdego 1100 zł opłaty abonamentowej tytułem wpłaty składek ubezpieczeniowych do współpracujących z nim towarzystw ubezpieczeniowych zatrzymując dla siebie 50 – 100 zł. Klient ma prawo w terminach określonych w umowie ubezpieczenia do dokonania cesji ubezpieczenia na swoją rzecz.

Związku z powyższym zadano pytanie: Czy istnieje ryzyko uznania wpłat składek ubezpieczeniowych, dokonywanych przez usługodawcę do towarzystwa ubezpieczeniowych na poczet polisy klienta za nieodpłatne świadczenie na jego rzecz?

Wątpliwości powstały w związku z bezpłatnym zawarciem umowy ubezpieczenia i bezpłatnym „nabywaniem” praw do wypłat z polisy w miarę wpłat przez Strefa Przedsiębiorcy składek ubezpieczeniowych na poczet polisy klienta. 

Zgodnie z umową świadczenie usług Strefa Przedsiębiorcy w związku z tym polisa ubezpieczeniowa stanowi element gratisowy/ bonusowy (darmowy).

Klient otrzymuje więc korzyści w postaci praw do przyszłych świadczeń zgodnych z warunkami umowy ubezpieczeniowej. Analizie zostało podane zagadnienie czy polisa ubezpieczeniowa stanowi dla klienta opodatkowane nieodpłatne świadczenie w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF) lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP). 

Dorobek orzecznictwa sądów i interpretacji urzędowych Ministra Finansów wypracowały kilka standardów które pomagają w ocenie klasyfikacji podatkowej kategorii bonusu / gratisu. 

Dla celów podatkowych nieodpłatnymi świadczeniami są wszelkie zjawiska gospodarcze i zdarzenie prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te zdarzenia gospodarcze i zdarzenia prawne w działalności osób prawnych, których skutkiem nieodpłatne tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku osobie fizycznej lub prawnej, mające rzeczywisty wymiar finansowy.

Kluczowym atrybutem świadczenia nieodpłatnego jest to, że otrzymujący takie świadczenie nie jest zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. By zatem dane świadczenie mogło być uznane za świadczenie nieodpłatne, konieczne jest by polegało na ono wyłącznie na jednostronnym przysporzeniu po stronie osoby fizycznej lub prawnej, który to świadczenie uzyskał.

Zakup towarów przez osobę fizyczną lub prawną w ramach sprzedaży premiowej, organizowanej przez sprzedawcę po obniżonej cenie (np. -50%, za 5 zł, za 1 zł ) nie powoduje u osoby fizycznej lub prawnej z tego tytułu powstania przychodu:

  • ani z tytułu nieodpłatnych świadczeń;
  • ani świadczeń częściowo odpłatnych.

Minister Finansów w piśmie z 26 sierpnia 2005 roku wskazuje: „Jeżeli podatnik nabywa od kontrahenta prowadzącego sprzedaż  premiową towary po obniżonej cenie lub  uiszcza niższą kwotę z tego względu , iż dokonuje nabycia dodatkowej partii towaru, wówczas nie powstaną u niego przychody podatkowe z tytułu częściowej odpłatności. W takich sytuacjach odbieganie cen od wartości rynkowych jest całkowicie uzasadnione w warunkach gospodarki rynkowej. Nie każda zatem sprzedaż po cenie niższej niż rynkowa  będzie skutkowała powstaniem przychodu podatkowego.”  

W interpretacji indywidualnej z dnia 15 lutego 2013 r. nr. IPPB5/423-1171/12-2/KS  Dyrektor Izby Skarbowej prezentuje stanowisko w kontekście nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Kategoria wartości rynkowej nie jest obiektywnym i należy je rozpatrywać każdorazowo w kontekście charakteru danej transakcji i jej uwarunkowań ekonomicznych. Stosowanie upustów cenowych, szczególnie w ramach prowadzonych promocji należy uznać za w pełni uzasadnione działanie przedsiębiorców. Prowadzone przez przedsiębiorców akcje promocyjne polegające na umożliwieniu nabycia określonych towarów po symbolicznej cenie nabywcom, którzy osiągnęli określony poziom zakupów produktów posiadają uzasadnienie ekonomiczne, które świadczy o zachowaniu rynkowego charakteru warunków transakcji w tym ceny. Okoliczności sprzedaży towaru po okazyjnej / symbolicznej cenie w żadnym razie nie oznacza, ze towar ten jest wydawany bez odpłatności lub też jedynie za częściową odpłatnością.

Na podstawie wyżej przytoczonego dorobku wypływają następujące wnioski: Nabycie praw do polisy przez klienta nie ma charakteru nieodpłatnego. Jest uwarunkowane zawarciem umowy o świadczenie usług Stefy Przedsiębiorcy i dokonywaniem płatności za te usługi.

Klient jest zobowiązany do wykonywania świadczenia wzajemnego na rzecz Strefa Przedsiębiorcy, aby móc skorzystać z opcji nabycia polisy. Związku z powyższym nie zachodzi jednostronne świadczenie ze strony Strefa Przedsiębiorcy i przysporzeniu po stronie klienta.

Brak płatności za samą polisę nie przesądza o nieodpłatnym charakterze jej nabycia w rozumieniu przepisów o PDOF i PDOP jeżeli z całości stosunku prawnego między stronami wynika, że jest ono częścią większej operacji gospodarczej.

Istniejące w obrocie prawnym interpretacje i orzeczenia dotyczące np. pakietów medycznych, kart klubowych fundowanych pracownikom przez pracodawców nie mogą mieć zastosowania do analizowanej sytuacji. W przedstawionych przypadkach stanowią one dodatkowe wynagrodzenie za świadczoną przez pracownika pracę, przyznane jednostronnie przez pracodawcę i nie wiąże się z innym świadczeniem ze strony pracownika.

W świetle powyższego, wpłaty składek ubezpieczeniowych na poczet polisy klienta na podstawie umowy o świadczenie usług Strefa Przedsiębiorcy nie powinny być uznane za nieodpłatne świadczenie po stronie klienta – nabywcy usługi.

Pakiety oszczędnościowe Strefa Przedsiębiorcy to unikalny produkt kierowany do małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki pakietowej formule dostarczamy kompleksowego wsparcia przedsiębiorcom zabezpieczając potrzeby małego i średniego biznesu. Staranie wyselekcjonowane usługi prawne, specjalistyczne, konsultingowe i marketingu internetowego połączone z bezpłatną opcją ubezpieczenia na życie pozwalają chronić interesy przedsiębiorców generując wymierne oszczędności finansowe. Dodatkowo w ramach systemu wzajemnych poleceń przedsiębiorcy mogą generować dodatkowe przychody.

FORMULARZ KONTAKTOWY

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Scroll to top