Pakiet Strefa Przedsiębiorcy jako koszt uzyskania przychodu

Przedmiotem niniejszej analizy jest dopuszczalność zakwalifikowania wydatków poniesionych przez przedsiębiorców na wykupienie pakietu Strefa Przedsiębiorcy do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu UPDOF i UPODP.

Za podstawę rozważań przyjęto następujący stan faktyczny: Strefa Przedsiębiorcy sp. z o.o. oferuje usługę pod nazwą „Strefa Przedsiębiorcy” w ramach której zapewnia przedsiębiorcom usługi w zakresie dostępu do wykwalifikowanych specjalistów, specjalistycznej wiedzy, informacji i doświadczenia potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwość skorzystania z usług w zakresie promocji i marketingu z uwzględnieniem zakresu świadczonych usług (Pakiet) zgodnie z wybranym przez klienta abonamentem. 

Ponadto przedsiębiorca ma możliwość skorzystania bezpłatnie z dodatkowego ubezpieczenia na dożycie i życie wskazanego przez Strefa Przedsiębiorcy. Skorzystanie przez przedsiębiorcę z dodatkowego ubezpieczenia nie zmienia wysokości abonamentu za wybrany przez przedsiębiorcę pakietu Strefy Przedsiębiorcy.

Dla celów analizy przedmiotu rozważania należy rozpatrzeć jak ustawodawca rozumie pojęcie „kosztów uzyskania przychodów„.  Zarówno w ustawie o PDOF (art. 22 ust. 1)  i PDOP (art. 15 ust. 1) za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Przy czym ustawodawca przewidział w ustawach wyjątki, które są enumeratywnie wymienione w art. 23 UPDOF i art. 16 UPDOP. 

Biorąc powyższe stwierdzić należy, iż aby poniesiony przez podatnika koszt, można było zakwalifikować jako koszt podatkowy muszą zostać spełnione dwie przesłanki:

 1. poniesione koszty muszą służą osiągnięciu przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz
 2. poniesione koszty nie zostały wymienione przez ustawodawcę w katalogu kosztów wyłączonych.
Dorobek orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz wydanych interpretacji podatkowych wskazuje, iż ustawodawca posługując się  zwrotem „koszty poniesione w celu uzyskania przychodu” przypisuje temu następujące znaczenie:
 • podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków pod wszakże warunkiem, iż wykaże, że świadomie poniósł określony wydatek, który ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jego poniesienie miało lub mogło mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu” (sygn. akt I SA/Kr 1609/12);
 • zasadniczo każdy wydatek celowo poniesiony z zamiarem uzyskania przychodu, poza wyraźnie wskazanymi w art. 23 UPDOF powinien być uznany za koszt uzyskania przychodu” (sygn. akt II FSK 1271/08);
 • aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki: 
 1. został poniesiony przez podatnika;
 2. jest definitywny, a więc bezzwrotny;
 3. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
 4. poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
 5. nie jest kosztem wymienionym w art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF;
 6. został właściwie udokumentowany;  (IPPB1/415-666/11-4/ES).

Na podstawie powyższego należy stwierdzić iż wykupienie pakietu Strefa Przedsiębiorcy w każdym z oferowanych wariantów służy osiągnięciu przychodów.  

Celem wykupienia pakietu dostęp Klienta do pozostających w gotowości szerokiego wachlarza usług, które to usługi wykorzystane będą do wspierania prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej w celu optymalizacji kosztów dostępu do specjalistów, wiedzy, informacji i działań promocyjnych w internecie.

Pakiety oszczędnościowe Strefa Przedsiębiorcy to unikalny produkt kierowany do małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki pakietowej formule dostarczamy kompleksowego wsparcia przedsiębiorcom zabezpieczając potrzeby małego i średniego biznesu. Staranie wyselekcjonowane usługi prawne, specjalistyczne, konsultingowe i marketingu internetowego połączone z bezpłatną opcją ubezpieczenia na życie pozwalają chronić interesy przedsiębiorców generując wymierne oszczędności finansowe. Dodatkowo w ramach systemu wzajemnych poleceń przedsiębiorcy mogą generować dodatkowe przychody.

FORMULARZ KONTAKTOWY

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Scroll to top