Nasza strona korzysta z plików cookie w celu poprawy i personalizacji Państwa doświadczeń i wyświetlania reklam (jeśli takie istnieją). Nasza witryna może również zawierać pliki cookie od stron trzecich, takich jak Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie. Zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. Proszę kliknąć na przycisk, aby sprawdzić naszą Politykę Prywatności.

Prawno-podatkowe aspekty Strefy Przedsiębiorcy

Pakiety oszczędnościowe Strefa Przedsiębiorcy to unikalny produkt kierowany do małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki pakietowej formule dostarczamy kompleksowego wsparcia przedsiębiorcom zabezpieczając potrzeby małego i średniego biznesu. Staranie wyselekcjonowane usługi prawne, specjalistyczne, konsultingowe i marketingu internetowego połączone z bezpłatną opcją ubezpieczenia na życie pozwalają chronić interesy przedsiębiorców generując wymierne oszczędności finansowe. Dodatkowo w ramach systemu wzajemnych poleceń przedsiębiorcy mogą generować dodatkowe przychody.

PAKIET STREFA PRZEDSIĘBIORCY JAKO KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU
Zwolnienie wypłat z ubezpieczeń z podatku dochodowego
Bezpłatna opcja ubezpieczenia na życie w pakietach Strefy Przedsiębiorcy

Pakiet Strefa Przedsiębiorcy jako koszt uzyskania przychodu

Przedmiotem niniejszej analizy jest dopuszczalność zakwalifikowania wydatków poniesionych przez przedsiębiorców na wykupienie pakietu Strefa Przedsiębiorcy do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu UPDOF i UPODP.

Za podstawę rozważań przyjęto następujący stan faktyczny: Strefa Przedsiębiorcy sp. z o.o. oferuje usługę pod nazwą „Strefa Przedsiębiorcy” w ramach której zapewnia przedsiębiorcom usługi w zakresie dostępu do wykwalifikowanych specjalistów, specjalistycznej wiedzy, informacji i doświadczenia potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwość skorzystania z usług w zakresie promocji i marketingu z uwzględnieniem zakresu świadczonych usług (Pakiet) zgodnie z wybranym przez klienta abonamentem. 

Ponadto przedsiębiorca ma możliwość skorzystania bezpłatnie z dodatkowego ubezpieczenia na dożycie i życie wskazanego przez Strefa Przedsiębiorcy. Skorzystanie przez przedsiębiorcę z dodatkowego ubezpieczenia nie zmienia wysokości abonamentu za wybrany przez przedsiębiorcę pakietu Strefy Przedsiębiorcy.

Dla celów analizy przedmiotu rozważania należy rozpatrzeć jak ustawodawca rozumie pojęcie „kosztów uzyskania przychodów„.  Zarówno w ustawie o PDOF (art. 22 ust. 1)  i PDOP (art. 15 ust. 1) za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Przy czym ustawodawca przewidział w ustawach wyjątki, które są enumeratywnie wymienione w art. 23 UPDOF i art. 16 UPDOP. 

Biorąc powyższe stwierdzić należy, iż aby poniesiony przez podatnika koszt, można było zakwalifikować jako koszt podatkowy muszą zostać spełnione dwie przesłanki:

 1. poniesione koszty muszą służą osiągnięciu przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz
 2. poniesione koszty nie zostały wymienione przez ustawodawcę w katalogu kosztów wyłączonych.
Dorobek orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz wydanych interpretacji podatkowych wskazuje, iż ustawodawca posługując się  zwrotem „koszty poniesione w celu uzyskania przychodu” przypisuje temu następujące znaczenie:
 • podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków pod wszakże warunkiem, iż wykaże, że świadomie poniósł określony wydatek, który ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jego poniesienie miało lub mogło mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu” (sygn. akt I SA/Kr 1609/12);
 • zasadniczo każdy wydatek celowo poniesiony z zamiarem uzyskania przychodu, poza wyraźnie wskazanymi w art. 23 UPDOF powinien być uznany za koszt uzyskania przychodu” (sygn. akt II FSK 1271/08);
 • aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki: 
 1. został poniesiony przez podatnika;
 2. jest definitywny, a więc bezzwrotny;
 3. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
 4. poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
 5. nie jest kosztem wymienionym w art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF;
 6. został właściwie udokumentowany;  (IPPB1/415-666/11-4/ES).

Na podstawie powyższego należy stwierdzić iż wykupienie pakietu Strefa Przedsiębiorcy w każdym z oferowanych wariantów służy osiągnięciu przychodów.  

Celem wykupienia pakietu dostęp Klienta do pozostających w gotowości szerokiego wachlarza usług, które to usługi wykorzystane będą do wspierania prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej w celu optymalizacji kosztów dostępu do specjalistów, wiedzy, informacji i działań promocyjnych w internecie.

Zwolnienie wypłat z ubezpieczeń z podatku dochodowego

Przedmiotem niniejszej analizy jest omówienie konsekwencji podatkowych związanych z opodatkowaniem kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń osobowych.

Dokonywanie wypłat (wykupów) całkowitych i/lub wypłat częściowych przez ubezpieczonego korzysta ze zwolnienia z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21  ust, 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na mocy tego przepisu  wolne od podatku są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych z wyjątkiem: 

 • odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzona działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, których dochody są opodatkowane zgodnie z art.  27 ust. 1 lub art. 30c
 • dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15.

W świetle art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń kapitałowych, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy. 

Bezpłatna opcja ubezpieczenia na życie w pakietach Strefy Przedsiębiorcy

Przedmiotem niniejszego rozważania jest omówienie konsekwencji podatkowych związanych z usługami wsparcia przedsiębiorców Strefa Przedsiębiorcy dotyczących dodatkowych świadczeń ubezpieczeniowych wynikających z umowy o świadczenie usług w ramach wybranego przez klienta pakietu Strefa Przedsiębiorcy. 

Usługi wsparcia przedsiębiorców Strefa Przedsiębiorcy oferowane są przedsiębiorcom jako alternatywa wobec zatrudniania wykwalifikowanych specjalistów, sposób na dostęp do wiedzy, informacji i doświadczenia potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwość skorzystania z usług w zakresie promocji i marketingu. Przedsiębiorca korzystający z usługi ma możliwość w zależności od wybranego przez siebie zestawu usług do zgłoszenia usługodawcy zapotrzebowania lub zapytania dotyczącego usług świadczonych w ramach umowy.

Wynagrodzenie usługodawcy jest ustalane w formie abonamentu miesięcznego lub rocznego. Klient korzystający z usług ma także możliwość bezpłatnego (w ramach ceny abonamentu) skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia na życie i dożycie z lokowaniem składki na stały gwarantowany procent zwrotu. Usługodawca jest przy tym ubezpieczającym (Strefa Przedsiębiorcy), a klient – ubezpieczonym. W przypadku skorzystania z tej możliwości w zależności od wybranego abonamentu, usługodawca przekazuje 1000 – 1050 zł z każdego 1100 zł opłaty abonamentowej tytułem wpłaty składek ubezpieczeniowych do współpracujących z nim towarzystw ubezpieczeniowych zatrzymując dla siebie 50 – 100 zł. Klient ma prawo w terminach określonych w umowie ubezpieczenia do dokonania cesji ubezpieczenia na swoją rzecz.

Związku z powyższym zadano pytanie: Czy istnieje ryzyko uznania wpłat składek ubezpieczeniowych, dokonywanych przez usługodawcę do towarzystwa ubezpieczeniowych na poczet polisy klienta za nieodpłatne świadczenie na jego rzecz?

Wątpliwości powstały w związku z bezpłatnym zawarciem umowy ubezpieczenia i bezpłatnym „nabywaniem” praw do wypłat z polisy w miarę wpłat przez Strefa Przedsiębiorcy składek ubezpieczeniowych na poczet polisy klienta. 

Zgodnie z umową świadczenie usług Strefa Przedsiębiorcy w związku z tym polisa ubezpieczeniowa stanowi element gratisowy/ bonusowy (darmowy).

Klient otrzymuje więc korzyści w postaci praw do przyszłych świadczeń zgodnych z warunkami umowy ubezpieczeniowej. Analizie zostało podane zagadnienie czy polisa ubezpieczeniowa stanowi dla klienta opodatkowane nieodpłatne świadczenie w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF) lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP). 

Dorobek orzecznictwa sądów i interpretacji urzędowych Ministra Finansów wypracowały kilka standardów które pomagają w ocenie klasyfikacji podatkowej kategorii bonusu / gratisu. 

Dla celów podatkowych nieodpłatnymi świadczeniami są wszelkie zjawiska gospodarcze i zdarzenie prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te zdarzenia gospodarcze i zdarzenia prawne w działalności osób prawnych, których skutkiem nieodpłatne tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku osobie fizycznej lub prawnej, mające rzeczywisty wymiar finansowy.

Kluczowym atrybutem świadczenia nieodpłatnego jest to, że otrzymujący takie świadczenie nie jest zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. By zatem dane świadczenie mogło być uznane za świadczenie nieodpłatne, konieczne jest by polegało na ono wyłącznie na jednostronnym przysporzeniu po stronie osoby fizycznej lub prawnej, który to świadczenie uzyskał.

Zakup towarów przez osobę fizyczną lub prawną w ramach sprzedaży premiowej, organizowanej przez sprzedawcę po obniżonej cenie (np. -50%, za 5 zł, za 1 zł ) nie powoduje u osoby fizycznej lub prawnej z tego tytułu powstania przychodu:

 • ani z tytułu nieodpłatnych świadczeń;
 • ani świadczeń częściowo odpłatnych.

Minister Finansów w piśmie z 26 sierpnia 2005 roku wskazuje: „Jeżeli podatnik nabywa od kontrahenta prowadzącego sprzedaż  premiową towary po obniżonej cenie lub  uiszcza niższą kwotę z tego względu , iż dokonuje nabycia dodatkowej partii towaru, wówczas nie powstaną u niego przychody podatkowe z tytułu częściowej odpłatności. W takich sytuacjach odbieganie cen od wartości rynkowych jest całkowicie uzasadnione w warunkach gospodarki rynkowej. Nie każda zatem sprzedaż po cenie niższej niż rynkowa  będzie skutkowała powstaniem przychodu podatkowego.”  

W interpretacji indywidualnej z dnia 15 lutego 2013 r. nr. IPPB5/423-1171/12-2/KS  Dyrektor Izby Skarbowej prezentuje stanowisko w kontekście nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Kategoria wartości rynkowej nie jest obiektywnym i należy je rozpatrywać każdorazowo w kontekście charakteru danej transakcji i jej uwarunkowań ekonomicznych. Stosowanie upustów cenowych, szczególnie w ramach prowadzonych promocji należy uznać za w pełni uzasadnione działanie przedsiębiorców. Prowadzone przez przedsiębiorców akcje promocyjne polegające na umożliwieniu nabycia określonych towarów po symbolicznej cenie nabywcom, którzy osiągnęli określony poziom zakupów produktów posiadają uzasadnienie ekonomiczne, które świadczy o zachowaniu rynkowego charakteru warunków transakcji w tym ceny. Okoliczności sprzedaży towaru po okazyjnej / symbolicznej cenie w żadnym razie nie oznacza, ze towar ten jest wydawany bez odpłatności lub też jedynie za częściową odpłatnością.

Na podstawie wyżej przytoczonego dorobku wypływają następujące wnioski: Nabycie praw do polisy przez klienta nie ma charakteru nieodpłatnego. Jest uwarunkowane zawarciem umowy o świadczenie usług Stefy Przedsiębiorcy i dokonywaniem płatności za te usługi.

Klient jest zobowiązany do wykonywania świadczenia wzajemnego na rzecz Strefa Przedsiębiorcy, aby móc skorzystać z opcji nabycia polisy. Związku z powyższym nie zachodzi jednostronne świadczenie ze strony Strefa Przedsiębiorcy i przysporzeniu po stronie klienta.

Brak płatności za samą polisę nie przesądza o nieodpłatnym charakterze jej nabycia w rozumieniu przepisów o PDOF i PDOP jeżeli z całości stosunku prawnego między stronami wynika, że jest ono częścią większej operacji gospodarczej.

Istniejące w obrocie prawnym interpretacje i orzeczenia dotyczące np. pakietów medycznych, kart klubowych fundowanych pracownikom przez pracodawców nie mogą mieć zastosowania do analizowanej sytuacji. W przedstawionych przypadkach stanowią one dodatkowe wynagrodzenie za świadczoną przez pracownika pracę, przyznane jednostronnie przez pracodawcę i nie wiąże się z innym świadczeniem ze strony pracownika.

W świetle powyższego, wpłaty składek ubezpieczeniowych na poczet polisy klienta na podstawie umowy o świadczenie usług Strefa Przedsiębiorcy nie powinny być uznane za nieodpłatne świadczenie po stronie klienta – nabywcy usługi.

FORMULARZ KONTAKTOWY