Polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejsza Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego www.strefaprzedsiębiorcy.com, znajdującego się pod adresem internetowym www.strefaprzedsiebiorcy.com.

I. Definicje

 1. Usługodawca – Strefa Przedsiębiorcy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 13 lok. 125, 00 – 127 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 0000759686; REGON 381890777, NIP 525-277-18-40
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.strefaprzedsiebiorcy.com
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu www.strefaprzedsiebiorcy.com.
 5. Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone w Serwisie Usługodawcy,
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Pytający – składający Zapytanie Użytkownik www.strefaprzedsiebiorcy.com.
 8. Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Pytający składa Zapytanie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, korzystających z serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.

III. Przesłanie zapytania

 1. Zapytania mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Pytający dla złożenia Zapytania nie musi dokonywać rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Pytający może przygotować i wysłać Zapytanie przy pomocy umieszczonego na stronach Serwisu Formularza zapytania ofertowego.
 3. Z chwilą potwierdzenia akceptacji Regulaminu i wysłania wypełnionego Formularza zapytania Ofertowego pomiędzy Pytającym a Administratorem zostaje zawarta Umowa.
 4. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, w tym takie dane do kontaktu jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia po uzgodnieniu z Pytającym informacji podanych przez Pytającego w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Pytającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IV. Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności została szczegółowo opisana w dokumencie stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu i znajduje się poniżej.

  V. Odpowiedzialność administratora

  1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
  3. W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.
  5. Na wniosek sądu Administrator zmieni lub usunie z serwisu treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej.

   VI. Obowiązki Użytkownika

   1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
   2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane w Serwisie.
   3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa – w szczególności:

   • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;
   • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
   • ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku;
   • ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku.

   VII. Obowiązki Pytającego

   1. Pytający jest zobowiązany do podania dokładnego opisu poszukiwanej usługi lub produktu, umożliwiającego Usługodawcy przygotowanie właściwej oferty handlowej.
   2. Zabronione jest umieszczanie w opisie Zapytania wszelkiego rodzaju reklam.
   3. W Zapytaniach zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.
   4. W Zapytaniach zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
   5. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Serwisu

      VIII. Inne zastrzeżenia

      1. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
      2. Zabrania się wprowadzania przez Pytającego do formularza wszelkich treści o charakterze bezprawnym. W przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności takich treści Administrator może odstąpić od przekazania zapytania. Administrator może odstąpić od przekazania Zapytania także w przypadku powzięcia podejrzeń co do wiarygodności treści podanej w formularzu, gdy Zapytanie ma charakter niekomercyjny, a także w innych uzasadnionych okolicznościach.
      3. Zabrania się umieszczania w Serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp. W przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w serwisie ww. treści Administrator zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika.

          IX. Własność intelektualna

          1. Strefaprzedsiębiorcy.com jest własnością Administratora.
          2. Nazwa i logo strefaprzedsiebiorcy.com są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być wykorzystywane tylko za pisemną zgodą właściciela.
          3. Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
          4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Strefa Przedsiębiorcy Sp. Z. o.o.
          5. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

              X. Kwestie techniczne

              Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług www.strefapzedsiębiorcy.com, w szczególności rejestracji i przesłania Zapytania jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.

              XI. Zmiany Regulaminu

              1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.
              2. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie.
              3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w www.strefaprzedsiębiorcy.com po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i o możliwości jej akceptacji. Logując się Użytkownik zaświadcza, że akceptuje zmiany w regulaminie.
              4. Odmowa akceptacji wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika do Administratora jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Serwisem.

              XII. Postanowienia końcowe

              W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony pozwanej.

              Polityka Prywatności

              Korzystając z usług (dalej łącznie „Usługi” lub „Usługi SP”, a osobno „Usługa”) Strefa Przedsiębiorcy (dalej „SP” lub „Strefa Przedsiębiorcy”) czyli podmiotów z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski, w której skład wchodzą Strefa Przedsiębiorcy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów (dalej „Podmioty Zależne”), powierzasz nam swoje informacje. Zdarza się również, że informacje to powierzasz również naszym zaufanym partnerom czyli stronom trzecim, które istnieją w środowisku naszych Usług, z którymi współpracujemy aby zapewnić Ci Usługi na najwyższym poziomie, jak również którzy realizują działania marketingowe (dalej „Zaufani Partnerzy”), którzy bezpośrednio lub pośrednio zlecają nam działania marketingowe w środowisku naszych Usług (dalej „Klienci”).

              Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem. 

              Jakie dane przetwarzamy?

              Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług SP. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Tobie kont lub profili w Usługach np. adres e-mail, które nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Usługach, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Zakres danych przetwarzanych w poszczególnych Usługach SP może się różnić – informacje w tym zakresie możesz zawsze znaleźć w panelu powiązanym daną Usługą SP, jak również możesz o to zawsze zapytać naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej). 

              Kto jest administratorem danych?

              Administratorami Twoich danych są podmioty z Strefy Przedsiębiorcy. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym Klienci.

              Administratorem Twoich danych osobowych na potrzeby wysłania przez Strefa Przedsiębiorcy wiadomości reklamowych produktów i usług naszych Zaufanych Partnerów „marketing cudzy” jest zawsze Strefa Przedsiębiorcy. W tym przypadku Zaufani Partnerzy jak i Klienci nie ustalają celów i sposobów przetwarzania Twoich danych osobowych, nie uzyskują też dostępu do Twoich danych. 

              Strefa Przedsiębiorcy

              • Strefa Przedsiębiorcy Sp. z .o.o.
              • Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o.
              • Contabilita24 Sp. z o.o.

              Lista Zaufanych Partnerów:

              • MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
              • Availio Sp. z o.o.
              • Surf4tax Sp. z o.o

              Jednocześnie pragniemy wskazać, że zdarza się, że np. z uwagi na brak bezpośredniej relacji z niektórymi Zaufanymi Partnerami – szczególnie będącymi tzw. Klientami np. w przypadku gdy zlecają Oni umieszczenie reklamy w naszych powierzchniach za pośrednictwem Zaufanego Partnera będącego np. siecią reklamową, nie jesteśmy w stanie z przyczyn obiektywnych podać tutaj ich nazw. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej proszę, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane poniżej).

              Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe:

              Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla całej Strefa Przedsiębiorcy. Jest to osoba, z którą można się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

              Adres korespondencyjny: Strefa Przedsiębiorcy / IODO / ul. Elektoralna 13, 00-127 Warszawa

              E-mail: biuro@strefaprzedsiebiorcy.com

               Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

               Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach.

               Cel przetwarzania danych:

               Wykonanie umowy na linii SP – użytkownik (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi), w tym świadczenie Usług na rzecz użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”).

               Podstawy prawne:

               art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik

               Okres przetwarzania:

               Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a SP, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

               Cel przetwarzania danych:

               Pomiary statystyczne (dalej „statystyka”) – marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”). 

               Podstawy prawne:

               art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora

               Okres przetwarzania:

               do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

               Cel przetwarzania danych:

               Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”).

               Podstawy prawne:

               art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda

               Okres przetwarzania:

               do czasu wycofania zgody

                Czy istnieje wymóg podania danych?

                Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

                Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

                Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług płatniczych, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziesz w ramach poszczególnych Usług. 

                Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

                Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

                • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
                • prawo żądania sprostowania danych,
                • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
                • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
                • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

                Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

                • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.

                Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

                Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

                • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

                Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

                • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

                Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Twoje dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

                W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

                Informacja o „cookies”

                Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Strefa Przedsiębiorcy oraz Zaufani Partnerzy.

                Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji . Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

                Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. 

                Dlaczego z tego korzystamy?

                Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

                • świadczenia Usług;
                • dostosowywania zawartości portali, serwisów i aplikacji do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
                • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
                • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
                • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania użytkownikowi tej samej reklamy;
                • realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

                Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

                Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

                •  sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
                • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

                Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

                • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
                • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
                • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
                • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
                • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
                • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji

                 Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

                  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

                 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
                 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
                 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
                 • blokowania lub usuwania cookies.

                 Gdzie szukać pomocy?

                 Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

                 Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach. 

                   Informacje dodatkowe

                   Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

                     Przewiń na górę