9% CIT od 2019 r. – Dla kogo obniżona stawka?

Od 1 stycznia 2019 r., po spełnieniu określonych warunków istnieje możliwość zastosowania nowej, obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 9%. Dzięki zmianą część przedsiębiorców może się cieszyć jedną z najniższych stawek podatkowych w Europie – 9% CIT.

Do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono dodatkowy punkt wprowadzający preferencyjną stawkę 9%CIT. Aktualnie ustawa o CIT przewiduje:
 • 19% podstawy opodatkowania;
 • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Limity warunkujące zastosowanie stawki 9% CIT

Z takiej konstrukcji przepisu jasno wynika zatem, że korzyści ze zmiany w przepisach o CIT – przewidziane są dla tych podatników, których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty będącej równowartością 1 200 000 euro.

Zastosowane kryterium odnosi się do wielkości przychodu odpisującego małego podatnika, którego to definicja zawarta jest w art. 4a pkt 10 ustawy CIT. Ponadto ustawodawca wprowadzając zmianę zadbał o ustalenie kryteriów jakie podatnik powinien wypełnić by w roku 2019 móc zastosować preferencyjną stawkę. Są to:

 • ≤ 1 200 000 euro przychodów brutto ze sprzedaży,
 • średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego
 • nie dotyczy podatników utworzonych w bieżącym roku

Jak wskazano, podmiot który na pierwszego października wypełniał kryteria małego podatnika może w roku 2019 cieszyć się 9% CIT. Począwszy od 1 stycznia 2019 osoby prawne muszą wypełniać następujące kryteria by móc stosować preferencyjną stawkę 9% CIT:

 • ≤ 1 200 000 euro przychodów brutto ze sprzedaży,
 • średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego roku poprzedniego

Warto już teraz dodać że od 2020 r. limit dla małego podatnika zostanie podwyższony i wyniesie 2 000 000 euro.

Należy zwrócić uwagę, że preferencyjna stawka podatku dotyczy wyłącznie dochodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy CIT przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

Podmioty czasowo wyłączone z możliwości zastosowania stawki 9% CIT

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych jasno wskazuje okoliczności, które wyłączają możliwość skorzystania z 9% CIT stawki podatkowej. Jak wskazano w w art. 19 ust. 1a ustawy podmiot (podatnik), który został utworzony:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, lub
 • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, lub
 • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, lub
 • składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub
 • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, lub
 • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14

nie można zastosować 9-procentowej stawki podatkowej w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Dodatkowo w art. 19 ust. 1c ww. ustawy, obniżonej stawki podatku nie stosuje się do:

 • spółki dzielonej,
 • podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
  • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub
   • składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Publikacje z cyklu: JAK RADZIĆ SOBIE Z PODATKAMI & NOWOŚCI W PRAWIE

Facebook
Twitter
LinkedIn

FORMULARZ KONTAKTOWY

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Przewiń na górę